Propozície tour
Navigácia > HomePage > Propozície tour
Oprávnenie
Právo zúčastniť sa na turnajoch majú len členovia Prvého Žilinského Golfového Klubu pre rok 2020, bez rozdielu pohlavia, národnosti, či veku. HCP limit nie je pre tieto turnaje vydaný, čím umožňuje hru všetkým herným úrovniam. O možnosti prihlásenia záujemcov z iných klubov sa prosím informujte u riaditeľa súťaže.
Prihlasovanie
Záujemcovia sa na turnaj môžu prihlásiť prostredníctvom serveru Slovenskej golfovej asociácie (http://www.skga.sk/zoznam-turnajov), kde si samotný turnaj vyhľadajú a následne skontrolujú priradenie do zoznamu prihlásených. Poprípade je možné prihlasovanie aj priamo cez klub, resp. cez riaditeľa súťaže.
Formát hry
Súťaž sa hrá na 18 jamiek bez kvalifikačného kola a bez rozdelenia na výkonnostné kategórie. Hrá sa podľa pravidiel golfu, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel jednotlivých ihrísk.
Vyhodnocujú sa dve kategórie:
A: Stableford netto (3 miesta)
B: Rany brutto (3 miesto)
Každý z turnajov je na úpravu HCP.
Rovnosť výsledkov
V prípade rovnosti výsledkov sa rozhoduje podľa súťažného poriadku SKGA. Ak server nevie rozhodnúť platí prednosť nižšieho hendikepu pred turnajom.
Podmienky celoročnej súťaže
Celoročná súťaž sa vyhodnocuje iba v kategórii A. O celkové umiestnenie v celoročnej súťaži sa rozhodne na základe súčtu najlepších 4 netto výsledkov na jednotlivých turnajoch. Celoročná súťaž sa bude vyhodnocovať na OM PŽGK dňa 27. 10. 2019.
V prípade rovnosti súčtu najlepších 4 netto výsledkov o poradí rozhoduje:
1. Lepší výsledok súčtu najlepších 3 netto výsledkov
2. Lepší výsledok súčtu najlepších 2 netto výsledkov
3. Žreb
Skupiny – časy štartov
Hráčske pole je rozdelené do štvorčlenných skupín s výnimkou nosičov. Skupiny štartujú podľa uváženia organizátora v desaťminútových intervaloch podľa štartovnej listiny, ktorá je uvedená na serveri SKGA ako aj na recepcii klubu. Hráči sú umiestňovaní do skupín najmä podľa ich aktuálnych HCP pred turnajom. Hráč je povinný prísť na svoje odpalisko 5 min. pred plánovaným štartom jeho skupiny. Súťažný výbor si vymedzuje právo na zmenu v štartovnej listine.
Odpaliská
Muži (žlté) Ženy (červené) Juniori do 12r. (červené)
Poplatky
Hráč je povinný pred štartom uhradiť na recepcii Green Fee: (podľa cenníka), štartovné je vo výške 0,- € . Štartovný poplatok zahŕňa okrem iného welcome drink, občerstvenie a pitný režim počas hry.
Prerušenie hry
Prerušenie hry z dôvodu nepriaznivého počasia vydá „marshall“ ihriska formou zvukového signálu a o ďalšom postupe po prerušení hry rozhodne súťažný výbor. Pre informácie ohľadom evakuácie ihriska platia miestne pravidlá ihriska (pozri scorecard) alebo mapu ihriska „evakuačný plán“.
Meracie zariadenia
Súťažný výbor povoľuje používanie meracích zariadení. Hráč môže používať meracie zariadenia aj s funkciami inými ako meranie vzdialenosti (t. j. prevýšenie, rýchlosť vetra, atď.), výlučne v prípade, že tieto informácie k hre nevyužíva.
Ceny
Každý turnaj vyhodnocuje prvé tri miesta v kategórii A a prvé miesto v kategórii B. Ceny pre víťazov tvoria trofeje a vecné ceny od garanta turnaja. V prípade nevyzdvihnutia cien pri vyhlasovaní výsledkov, tieto prepadajú v prospech garanta.
Súťažný výbor
Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
Výbor sa skladá z nižšie uvedených osôb
Riaditeľ súťaže: Miroslav Kružel
Hlavný rozhodca: Lucia Sakálová
Členovia: Martin Sakál, Jaroslav Kaščák a garant turnaja
Golf - Zábava - Business